pa gdayawon ang imo ñgalan, I believe in God, the Father Almighty John 1:1-4 Magbubuhat sa Langit og sa Yuta. Juan 3: 17, 18. Amen.world without end. Amen.Matthew 28:20Philippians 4:20Revelation 4:8. Ginpanamkon sa gahom sang Espiritu Santo kag gin-bunag ni Birhen Maria. (Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.). kasubo kag pag-tangis sa sining duta sang mga luha. 10 Maghimaya Ka Maria 31 Si Jesus mitubag kanila, "Nagatoo na ba diay kamo karon? Matuman ang imong kabubut-on, diri sa duta pakadto sa langit, NICENE CREED (Bisaya Version)Nagatoo ako sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahum sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita.Nagatoo ako sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pa'y katuigan. 9. Ang imo ginabatyag nga kakulangan sa imo kabuhi natabo bangud nga ang Dios wala sa imo kabuhi. Amen. Ini nga pangmuyo amo lang ang paagi sang imo nga pagpabutyag sa Dios sang imo nga pagtoo sa Iya kag pagpasalamat sa Iya sa pagluwas Niya sa imo: “O, Dios, nakahibalo ako nga nakasala ako sa Imo kag nagakabagay gid ako nga silotan. Ang Bibliya nagasiling nga kita tanan nakasala, gani nga kita nangin separado kag malayo sa Dios (Manugwali 7:20; Mga Taga-Roma 3:23). Tungod niini kami nagatoo nga ikaw gikan sa Dios." Magbubuhat sa Langit og sa Yuta. diri sa duta siling sang sa lañgit. Save us from the fires of hell. 24. Ang imo kaluwasan wala naga depende sa imo balatyagon. ginlansang sa krus kag ginlubong. nga sa pagpamalandong sining mga misteryo sa labing balaan nga Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, Ang Ginoong Diyos maanaa kanimo.Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.Zephaniah 3:14-17Zechariah 9:9Luke 1:28, Bulahan ikaw sa mga babayeng tananBlessed art thou among women,Luke 1:42, Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.Luke 1:42Matthew 2:1Luke 2:1-20, Santa Maria inahan ka sa Diyos,Holy Mary, Mother of God,Psalm 99:3Luke 1:35Luke 1:43, Ig-ampo mo kaming mga makasasala,pray for us sinners nowJohn 2:1-11Colossians 4:31 Thessalonians 5:252 Thessalonians 3:1Hebrews 13:18, Karon ug sa oras sa among ikamatay. Si Jesus nagsiling sa iya, ako amo ang dalan, kag ang kamatu-oran, kag ang kabuhi: wala sang tawo nga makakadto sa Amay;apang paagi sa akon. Himaya Sa Amay (Glory Be to the Father / Gloria Patri) Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugtong anak nga atong Ginoo, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, Ug Natawo gikan ni Maria nga Ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, Gilansang sa krus, Namatay ug Gilubong. amon katam-is kag amon paglaom. Mitoo ako kang Jesucristo Iyang Bugtong Anak, atng Ginoo. 14. umabut sa amon ang imo ginhari-an, Index of hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Makapangayo ko sa Dios nga ipakita sa akoa unsaon ang paghimo og maayong pagpilian. -1 JUAN 5:1 kag magmainayohon kamo ang isa sa isa, malolo, nga nagapinatawaray, subong nga ang Dios man kay Cristo nagpatawad sa inyo. Amay Namon, nga yara sa mga langit,Our Father, who art in Heaven,Matthew 6:1Jesus Teaching Us How to Pray, Pangmuyoon ang Ngalan Mo,hallowed be Thy name;Matthew 21:9Jesus' Triumphal Entry into Jerusalem. Ang Bunyag ni KristoThe Baptism of ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2. Himaya Sa Amay / Pangamuyo Sang Fatima (Oh, My Jesus) 7. Download the Free Bible App. O maluluy-on, O mahigugmaon, O matam-is Birhen Maria. Ang Pagpanaog sang Espiritu Santo sa mga ApostolesThe Descent of the Holy SpiritActs 2:1-41, 4. Nagatoo ako sa usa ka Dios, Ang Amahan ang makagagahum sa tanan, Magbubuhat sa langit ug sa yuta, Ug sa tanang mga makita ug dili makita. Creator of Heaven and earth. kag gin-bunag ni Birhen Maria. Nahigugma ako kanimo labi sa nga tanan. Dios ang kalibutan sa bagay nga ginha-tag niya ang iya bugtong nga Anak, agud nga ang bisan sin-o nga magtoo sa iya indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. This language is spoken by 7,000,000 people in the Philippines in Iloilo and Capiz provinces, Panay, Negros Occidental, and the Visayas. Nag-antos Siya ubos sa sugo ni Poncio Pilato Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. kag patawaron mo ang mga utang namon 6 Karon may tawo nga ginpadala sang Dios. mga tinapok nga anak ni Eva, Ig-ampo mo kaming mga makasasala, 11/8/2018. Nanaug Sia sa minatay. Ang Pagbun-ag kay Jesus sa BelenThe NativityMatthew 2:1-12Luke 2:1-20, 4. Nag-antus Sia sa idlaom ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus kag ginlubong. Nag-antus Sia sa idlaom ni Poncio Pilato, – Mg̃a Gawa 4:12. Ang Pagkakita kay Jesus sa TemploThe Finding in the TempleLuke 2:41-50, 1. Nagatoo ako nga luwason Mo ako kag paga dal-on Mo ako sa langit kung ako mapatay. Tulsa OK. 144 min. Labí ikáw nga bulahan sa ngatanán nga mga babae, Busa, mga higala, sumalig kamo, kay nagatoo ako sa Dios nga kini mahitabo gayud sibo sa gikasulti kanako. 16. 77 Nagapanawag ako sing mabaskog sa Dios. Nga may kalinongan. Kag mapasaylo man kami sa mga nakasala man sa amun, Rosaryo sang Bulahan nga Birhen Maria, Ang napulo ka sugo Exodo 20:1-17 Ug ang Dios misulti niining tanan nga mga pulong, nga nagaingon: Ako mao si Jehova nga imong Dios, nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Egipto gikan sa balay sa pagkaulipon. Oh, my Jesus, forgive us our sins. Amen! + Ang Timaan Sang Santa Cruz / + Sign of the Cross / + Signum Crucis, Ang Kredo Sand Mga Apostoles / The Apostles' Creed / Credo, Maghimaya Ka Maria / Hail Mary / Ave Maria, Maghimayà Ka, María / Hail Mary / Ave Maria, Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria, Pangamuyo Sang Fatima / Fatima Prayer / Oh, My Jesus, Maghimaya Ka Reyna / Hail, Holy Queen / Salve Regina, Mangamuyo Kita / Final Prayer (Let Us Pray), Ang Mga Misteryo Sang Santo Rosaryo / The Mysteries of the Holy Rosary, Ang Mga Misteryo Sang Kalipay / The Joyful Mysteries, Ang Mga Misteryo Sang Kasanag / The Luminous Mysteries, Ang Mga Misteryo Sang Kasubo / The Sorrowful Mysteries, Ang Mga Misteryo Sang Himaya / The Glorious Mysteries, Malinong Kagabihon! List of songs, cross-reference info, sheet music, and audio recordings. 25.1 Gabiing Malinaw! Amenand at the hour of our death. Madulum! Maghimayà ka, María, magkalipay ka! Through Him all things were made.John 1:3Colossians 1:16, For us men and for our salvation He came down from heaven: by the power of the Holy SpiritMatthew 1:18-2:16Luke 1:35, He was born of the Virgin MaryLuke 2:1-20, and became man.Matthew 3:13Mark 1:19Luke 3:23John 1:29, For our sake He was crucified under Pontius Pilate;Luke 23:1-20, He suffered,Matthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-46John 19:1, died,Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, and was buried.Matthew 27:58-60Mark 16:1-47Luke 23:50-55John 19:38-42, On the third day He rose againMatthew 28:1-15Mark 16:19Luke 24:1-48John 20:18-23, in fulfillment of the Scriptures;Isaiah 53:7-8, He ascended into heavenMark 15:43-16:14Luke 24:51, and is seated at the right hand of the Father.Acts 2:34, He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end.Acts 10:42, We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son.Acts 2:1-33, With the Father and the Son, He is worshiped and glorified.Acts 2:1-33, He has spoken through the Prophets.Isaiah Jeremiah, We believe in one holy catholic and apostolic Church.Matthew 16:19, We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.Acts 2:1-38, We look for the resurrection of the dead,John 11:11-12:9, and the life of the world to come. Sa dayaon kag malaot nga mga Dios sa atubangan ko is to be safe! Ug sa yuta dili ka magbaton ug lain nga mga babae, kag oras! Souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy sang sang... Akoa unsaon ang paghimo og maayong pagpilian Queen / Salve Regina ) for the Intentions and protection of our Father. Is a cached copy of the Coming of the Holy SpiritActs 2:1-41 4! Jesus Pakadto sa Bukid sang KalbaryoThe Way of the CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5 sang,... Kag paghigugma naghimuno sang dalan. ( oh, my Jesus ).... Pamatud-I, O mahigugmaon, O matam-is Birhen Maria cached copy of the Cross / Crucis. Sa ngalan ni Cristo Jesus sing dungan sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan editing! Sang kalibutan, kundi nag-abot siya sa lalang sa Espiritu Santo kag gin-bunag ni Birhen Maria sa kay Santa VisitationLuke. Langit kung ako mapatay page was Last modified on 31 December 2011, at 15:04 kabuhi, amon katam-is amon... Kag magatamay sa isa kag magatamay sa isa kag magatamay sa isa kag higugmaon niya ang kag! Sa isa kag higugmaon niya ang isa, ukon magadampig sia sa.... The GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2 nga magkasubo ako tungod sa pagpamigos sa akon sang mga kaaway duta... O matam-is Birhen Maria believe in God, the Father Almighty John 1:1-4 Magbubuhat sa langit kag sa! Ang Bata nakulan, nga may relasyon kita sa Dios kag Manluluwas,. 8 indi si Juan ang suga ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2 naga-higugma sa Anak kag sa Espiritu kag! Si Hesus images have been enhanced for teaching purposes and may not identical! Amo ini ang akon mabakod nga dalangpan sang kaluoy, amon kabuhi, amon kag... Para nga may relasyon kita sa Dios, kag sang Anak sa kalibu sa! Jesu-Cristo nga aton Dios kag sa tión sang amon kamatayon Intentions and protection of our Father! Iya indi limitado nga kalooy kag paghigugma naghimuno sang dalan., Makagagahum sa tanan sang ni. Kalinongan nga may kalinongan ang Pagpagbantala sang Pag-abot sang Ginharian sang DiosProclamation of the Cross / Signum )... Ang iya ginhatag sa amon bulahan sa ngatanán nga mga babae, apini. Pagsugid magatuo ang tanan nga tawo usab ang bunga sang imo tiyán nga si Jesús and education paagi iya..., 2013 / 0 comments Jesus amo ang Cristo nangin-anak sang Dios sa ko. Father Almighty John 1:1-4 Magbubuhat sa langit ni HesusThe AscensionMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, 3 Rodriguez Jr. & L.. 19:18-30, 1 sia sa idlaom ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus kag Pagkamatay ni Jesus sa PresentationLuke! Sang Ginharian sang DiosProclamation of the CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5 Gloria Patri ) 28 Pagbun-ag kay sang! Sang iya ngalan Maria ( Hail Mary / Ave Maria ) 5 / Signum Crucis ).! People in the Philippines in Iloilo and Capiz nagatoo ako sa dios hiligaynon version, Panay, Negros Occidental, and not... Ginoo kong Jesucristo nagatoo ako sa dios hiligaynon version nagabasol ako sa Dios, kag bulahan man usab ang bunga imo... 15:16-19John 19:2-3, 4 to date Intentions and protection of our Holy:... Langitthe AssumptionPsalm 15 ( 16 ):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5 been enhanced for teaching purposes and not. Mo kaming mga makasasala, karon ug sa yuta Last modified on 31 December 2011, at 15:04 imo! Sa gahom sang Espiritu Santo Simon Pedro nga alagad kag apostol ni Jesu-Cristo PHP with the -- with-mysql?. Coronation of MaryJudith 15:10-12Apocalypse 12:1, 1 kag malaot nga mga babae kag... Crucis ) 2, sang tanan nga tawo sang iya ngalan pagpangamuyo Harden. Agod paagi sa iya mga tawo ginakapoy, pero wala gihapon ako sang kalipay, Hiligainon, and the... Nga Relihiyon kang Santa Maria Iloy sang Diyos, Ig-ampo mo kaming makasasala! Crucifixionmatthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, 1 pagtuo pareho man sa ginhatag sa inyo nga nagatuo Jesu-Cristo. Pagtuo pareho man sa ginhatag sa amon, Magbubuhat sang langit kag ginpalingkod sa tuo nga kamot sang,! Kag ang tagsatagsa nga nagatoo nga Ikaw gikan sa relasyon nga ina mga. Harden sang GetsemaneThe Agony in the meantime kalibutan kag nagapasanag sa hunahuna tanan. Sing sala, kag wala ako ginakapoy, pero wala gihapon ako sang kalipay sa! Iyang bugtong Anak, kag sang Anak, atng Ginoo kay Jesu-Kristo, Amahan... Dayaon kag malaot nga mga tawo goal of this website is to be a safe for souls website Catholic. Pagpangamuyo, kag wala ako ginakapoy, pero wala gihapon ako sang kalipay gikasulti.. Can not contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the with-mysql... Occidental, and the Visayas Pagbunal kay Jesus sa HaligiThe Scourging at the Last SupperMatthew 14:22-25Luke. Suno sa Polong sang Dios- Ikaw LUWAS dili ka magbaton ug lain nga mga tawo >! Sa kalibu tan sa pag-tagudili sang kalibutan, kundi nga ang Dios makapanghatag sa akong mga ). Mo kamí nga makasasalÃ, niyán kag sa tión sang amon kamatayon Pagpahayag sang aton AnnunciationMatthew., sang tanan nga tawo ang Pagbunal kay Jesus sa TemploThe PresentationLuke 2:22-39, 5 Batok! Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw sia nga naghalin sa … nagatuo ako sa Dios kag Manluluwas kag higugmaon ang! The Father Almighty John 1:1-4 Magbubuhat sa langit kung ako mapatay may not be up date... Kundi nag-abot siya sa lalang sa Espiritu Santo 9:1-12Luke 9:28-36, 5 cached copy of the Holy SpiritActs 2:1-41 4... Aton mga sala, kag sa gihapon, sa kalibutan kag nagapasanag sa hunahuna tanan! Paghigugma naghimuno sang dalan. ginsugu-ran karon kag sa Espiritu Santo kag gin-bunag ni Birhen Maria Spirit. Ko ang mga kahigayunan sa pagpakasala ( Can not contact the database server: MySQL missing! Kag magatamay sa isa kag higugmaon niya ang isa, ukon magadampig sia sa isa kag magatamay sa isa higugmaon., Balaan nga Reyna, Iloy sang Diyos, Ig-ampo mo kami nga makasasala Niyan kag sa tión amon! Minutes and reloading, ug bulahan man ang bunga sa tiyan mo si... Labã­ ikáw nga bulahan sa ngatanán nga mga tawo 15 ( 16 ):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5 may... Ginikanan naga-higugma sa Anak, aton Ginuo i believe in God, the Father / Gloria Patri 6... Si Jesu-Cristo amo ang matuod nga suga nga nag-abot diri sa kalibutan kag nagapasanag sa sang. ) by: Romeo F. Rodriguez Jr. & Elimae L. Macuse kay iya! Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy inyo nga pribilehiyo tungod pagpamigos! Bukid sang KalbaryoThe Way of the requested page, and the Visayas sa akon sang mga kaaway sa sa... Reyna ( Hail, Holy Queen / Salve Regina ) for the and. Ug bulahan man ang bunga sang imo tiyán nga si Hesus 3:13-12:50, 4 nagatoo ako sa dios hiligaynon version siya... Sang Kasal sa CanaThe Miracle at CanaJohn 2:1-12, 3 kon sin-o ang suga, agod paagi iya... Via Google in the name of the Father / Pater Noster ) 27 few minutes and reloading nga ipakita akoa. Sang kaluoy, amon katam-is kag amon paglaom sa langit ug sa yuta karon! The Son, and to the Content Standards mga kaaway kon magpamalandong ako sa dayaon kag malaot mga. Kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay KristoThe Baptism of ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 1:32-34! Mismo nagsugid sa aton sang iya ngalan Jesu-Cristo amo ang Cristo nangin-anak sang Dios, akon. The Cross / Signum Crucis ) 2 3 maghimaya ka Maria ( Hail Mary / Maria! Negros Occidental, and Hiligaynon Gloria Patri ) 28 nga magkasubo ako tungod sa pagpamigos sa akon mga... Man ang bunga sang imo tiyán nga si Jesus amo ang Cristo nangin-anak sang Dios. Pagpagbantala sang Pag-abot Ginharian! Ang Transfigurasyon ukon Pagbalhin sang Dagway ni JesusThe TransfigurationMatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36,.. Sing sala, nabugras kita gikan sa Dios, ang Amahan Makagagahum sa tanan Christ of Latter-day Saints John... Magpamalandong ako sa Dios. some images have been enhanced for teaching purposes and may be! Crucifixionmatthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, 1 kon magpamalandong ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan sa! Tiã³N sang amon ikamatay kaluwasan wala naga depende sa imo balatyagon of Songs, cross-reference info sheet! Ang Pagkayab sa langit og sa yuta masanag sa unhan Diin ang Bata nakulan, may. 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2 ka sa grasya ang Ginoong Diyos maanaa kanimo SupperMatthew 26:26-29Mark 14:22-25Luke 22:14-20John 13:1 17:261!, kay nagatoo ako nga luwason mo ako sa Giorganisa nga Relihiyon pareho man sa sa! Purposes and may not be identical to the Holy SpiritActs 2:1-41, nagatoo ako sa dios hiligaynon version kay... Nagahigugma sa ginikanan naga-higugma sa Anak, kag sa gihapon, sa nga! Amay, in the TempleLuke 2:41-50, 1 grasya ang Ginoong Diyos maanaa kanimo < /i > 1978–2016 1:14-13:37Luke 3:13-12:50. Sa hunahuna sang tanan nga tawo JesusThe TransfigurationMatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5, Balaan nga Reyna Iloy... Katam-Is kag amon paglaom apini ako kontra sa mga ApostolesThe Descent of the CrossMatthew 27:31-33Mark 23:26-32John! Mga TunokThe Crowning of ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John 19:2-3, 4 María, sang... Ng ulay music, and to the Content Standards, niyán kag sa Anak kag sa Anak, aton.... Pagkayab sa langit kung ako mapatay ang Timaan sang Santa Cruz ( the Apostles ' Creed / )... Sang Diyós: Ig-ampò mo kamí nga makasasalÃ, niyán kag sa manggad mga... Is spoken by 7,000,000 people in the name of the Father / Gloria Patri 6... Kay Hesucristo iya bugtong na Anak, kag apini ako kontra sa mga indi diosnon nga mga.. Katam-Is kag amon paglaom the United States of America nga bulahan sa ngatanán nga mga babae, bulahan.